Om det uppstår brottmål och tvister mellan privatpersoner, eller mellan företag och privatperson, kommer ärendet att tas upp av Tingsrätten. Överklagan kan sedan ske till Hovrätten och till sist Högsta Domstolen. Här presenteras hur denna process ser ut.

  • Kallelse

Första steget är att berörda parter får en kallelse till rättegången. Det är obligatoriskt att komma dit och om detta ändå inte sker kan domstolen utkräva vite, dvs en straffavgift.

  • Domaren

Domaren är den person som håller i förhandlingen. Det är därmed domaren som hälsar alla parter välkomna och förklarar vad förhandlingen handlar om. Därefter lämnas ordet över till åklagaren.

  • Åklagaren

Åklagarens roll är att förklara vad som har hänt och påvisa skuld hos den anklagade. Åklagaren ska alltså agera för den utsatta personen, brottsoffret. Däremot får aldrig åklagaren ljuga eller på annat sätt komma med osanning.

  • Målsägande

Nu får målsägande, dvs den som anklagas, yttra sig i frågan. Ofta sker detta via dess advokat. Om det upplevs allt för obehagligt för målsäganden att möta den anklagade kan målsägande få följa hela rättegången från ett närliggande rum och se via videolänk.

Följa förhandling vid brottmål och tvister

Generellt är förhandlingarna öppna. Det betyder att vem som helst får komma och iaktta förhandlingen. Det förekommer däremot att förhandlingarna sker bakom ”lykta dörrar”. I detta fall får enbart parterna vara med i förhandlingssalen.

Det vanligaste är att detta förkommer vid brottmål och tvister där man behöver ta extra hänsyn till den personliga integriteten. Det kan vara för utelämnande information som ges vid förhandlingarna. Samtidigt bör man som part vara medveten om att allt dokumenteras och att domen i efterhand kommer bli offentlig.

Kostnaden vid rättegångar

Om du är kallad till en rättegång har du rätten att få ersättning för utebliven lön under den tid du befinner dig där. Det gäller som målsägande alternativt som vittne. Ersättningen gäller både för resor och utebliven inkomst.

Vem som betalar rättegångskostnaden vid brottmål och tvister beror helt på utfallet av domen. Är det en friande dom kommer staten att stå för kostnaden. Är det en fällande dom kan den åklagade få stå för hela eller delar av kostnaden.

Det finns däremot viss skillnad på brottmål och tvister. Ett brottmål är ett mål som tydligt knutet till lagen. Därmed är staten som är en part i målet. En tvist mellan två privatpersoner om exempelvis vårdnad är däremot enbart en tvist mellan personerna.

Läs mer om brottmål och tvister.